Online Sales Team

AU LOK YEE (ZOEY)
區樂儀„€
98485577

個人簡介

大家好! 我係Zoey Au, 未加入Now TV前從未特別接觸收費電視節目, 加入後開始迷上, 習慣了一回家就躺在沙發, 按自選服務就立即可以睇到我想睇的電影和劇集, 我才明白有"選擇"係非常重要及優質的電視節目的確能提升生活態度, 擴闊視野! 希望幫到客戶從Now TV電視節目可以接觸到世界各地的文化!

最新優惠