Yo! Gym+
呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目, King , Elva各自指出透過Gym/Yoga燒卡路里的好處,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!
主演
,
語言 粵語

第16集 Yo!Gym新發現介紹「巴西戰舞」

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!

第15集 南丫島野外做Gym

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!

第14集 什麼是虛擬實境健身

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!

第13集 繩子鍛煉

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!

第12集 點樣可以令大腿瘦D

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!

第11集 下肢鍛煉,幫你收身

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!

第10集 深蹲鍛煉,提高關節同韌帶既靈活性

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!

第9集 腰腹鍛鍊幫你收靚線條

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!

第8集 點樣加強腰腹鍛鍊

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!

第7集 紓緩肩頸痛及強化肩膀肌肉

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!

第6集 幫你趕走bye bye肉

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!

第5集 新發現環節介紹彈床運動

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!

第4集 一條毛巾可以提升背肌訓練

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!

第3集 如何令女性胸部肌肉堅挺

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!

第2集 King Sir教你胸肌訓練

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!

第1集 Gym/Yoga燒卡路里的好處

呢個係一個專門介紹健身同瑜伽運動嘅健身資訊節目,大家一齊來消脂瘦身,拉筋修線條啦!