Girls’ Talk - 愛情開箱 第105集 -愛情大回顧

Girls’ Talk - 愛情開箱 第105集 -愛情大回顧

節目由一班閨密主持,以Girls’ Talk 的形式分享交談。星期二《愛情開箱》,此環節以愛情為題,而主持全部敢於表達對題材的看法,更會分享自己的小小秘密、讓觀眾就如觀看自己的閨密般,在引起共鳴
分類 清談節目
語言 粵語
字幕 中文
片長 15.0 分鐘
節目級別 PG
相關節目
Girls’ Talk - 愛情開箱 第104集 -星座

Girls’ Talk - 愛情開箱 第104集 -星座

女仔圍埋少不免一定會講起星座,每個Girl心目中都會有啲星座係覺得特別吸引嘅!平時班Girls就成日都好似好嫌棄Suzuki咁,點知講星座,都一樣係一致劣評!究竟Suzuki做錯咗啲咩呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第103集 -世紀三大難答問題

Girls’ Talk - 愛情開箱 第103集 -世紀三大難答問題

女仔圍埋講星座少不免一定會講起星座,每個Girl心目中都會有啲星座係覺得特別吸引嘅!平時班Girls就成日都好似好嫌棄Suzuki咁,點知講星座,都一樣係一致劣評!究竟Suzuki做錯咗啲咩呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第102集 -拍拖尷尬時刻

Girls’ Talk - 愛情開箱 第102集 -拍拖尷尬時刻

女仔圍埋一齊少不免一定會講起星座,每個Girl心目中都會有啲星座係覺得特別吸引嘅!平時班Girls就成日都好似好嫌棄Suzuki咁,點知講星座,都一樣係一致劣評!究竟Suzuki做錯咗啲咩呢?