Girls’ Talk - 愛情開箱 第81集 -M痛指南

Girls’ Talk - 愛情開箱 第81集 -M痛指南

哇!咩事家媛、Crystal、Daisy、Asha個個面青口唇白好似就死咁呀?佢哋唔係萬聖節扮鬼,只係M-Come,但都足以嚇到啲男朋友死死吓!因為每次當女朋友M-Come,啲男朋友就好似做咩都錯,講咩都會激嬲女朋友咁!
分類 清談節目
語言 粵語
字幕 中文
片長 15.0 分鐘
節目級別 PG
相關節目
Girls’ Talk - 愛情開箱 第90集 -兄弟姊妹團安全感

Girls’ Talk - 愛情開箱 第90集 -兄弟姊妹團安全感

安全感係十個女仔,十個都追求嘅嘢!但男仔嘅角度去睇,就好似點做都唔夠,女朋友永遠都唔放心。今次告解室嘅主角阿強都面對同樣問題!娟姐、家媛、Asha、Yoshi又會畀到啲咩意見阿強呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第89集 -BF送大禮

Girls’ Talk - 愛情開箱 第89集 -BF送大禮

又到聖誕!又到聖誕!聖誕禮物當然唔少得啦!所以製作組就同幾位BF去咗買禮物畀一班Girls!呢班BF相當有心思,揀咗啲靚靚睡衣送畀家媛、Yoshi、Takco,究竟佢哋有無默契,估唔估到邊件係BF買畀自己呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第88集 -鴛鴦戲水

Girls’ Talk - 愛情開箱 第88集 -鴛鴦戲水

香港地方淺窄,未必個個屋企都有浴缸,所以唔少人都好鐘意去旅行嘅時候喺酒店浸浴!家媛、娟姐、Takco都唔例外,但yoshi就話接受唔到喎!究竟聽完3位Girls嘅浸浴故事,會唔會令Yoshi都改變主意想試下呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第87集 -抄牌

Girls’ Talk - 愛情開箱 第87集 -抄牌

窈窕淑女,君子好求!我哋一班Girls當然都唔例外,大把被人「抄牌」嘅經驗。家媛、娟姐、Vivian、Takco就分享佢哋抄人牌同被抄牌嘅經驗,聽講仲有Girl被抄牌時引起群眾不滿喎!究竟係邊個咁勁呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第86集 -同床共枕

Girls’ Talk - 愛情開箱 第86集 -同床共枕

兩個人一張床,大家會聯想到啲咩呢?喂!唔係呀!絕對唔係你哋個腦嗰啲呀!

Girls’ Talk - 愛情開箱 第85集 -我的笨男友

Girls’ Talk - 愛情開箱 第85集 -我的笨男友

古語有云:「女子無才便是德!」女仔好似蠢蠢地就可愛啲,得人鐘意啲。女仔們喺男朋友面前有時都會扮吓蠢、扮吓可愛。但點不知原來呢班Girls暗地裡其實係覺得男朋友先係蠢嗰個!

Girls’ Talk - 愛情開箱 第84集 -Sweet Sweet Message

Girls’ Talk - 愛情開箱 第84集 -Sweet Sweet Message

現代人對電話多過對人,拍拖當然都唔例外!而加啲情侶談情說愛當然都要係對住部電話啦!平時聽班Girls口述佢哋嘅愛情故事,今集就等我哋睇吓家媛、Daisy、Crystal、Asha平時同另一半嘅Message,睇吓有幾Sweet啦!

Girls’ Talk - 愛情開箱 第83集 -公開戀情

Girls’ Talk - 愛情開箱 第83集 -公開戀情

有啲人拍拖鐘意同全世界分享,有啲人就鐘意靜靜地兩個人知就得。究竟家媛、Hailey、蓮妹、Renee又分別係屬於咩類型?佢哋又各自有啲咩公開戀情嘅原因同準則呢?咁保護戀情又係咪有咩不快回憶呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第82集 -貪玩的阿強

Girls’ Talk - 愛情開箱 第82集 -貪玩的阿強

今次上嚟「愛情告解室」嘅阿強自覺以前玩得太癲,好煩惱唔知應唔應該同女朋友坦白過去嘅自己。之但係,佢一開口就不停被娟姐、Daisy 、Asha、家媛「鄙視」!究竟點解呢?唔通呢位阿強真係壞到咁不可饒恕?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第80集 -賤男控訴

Girls’ Talk - 愛情開箱 第80集 -賤男控訴

一世人流流長,總會遇到幾個賤男!家媛、Yoshi、寶欣、可盈就要大控訴佢哋遇過嘅賤男!但係點解最後一班Girls會一致裁定法官Suzuki先係賤男呢?究竟Suzuki講咗啲咩令到一班Girls咁嬲嬲豬呢?